پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی
سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
  در حال بار گزاری...
 دستورالعمل نحوه پرداخت وام مسکن
Print PageEmail Page
آخرین مصوبات هیئت مدیره تعاونی اعتبار کارکنان  آئین نامه اجرائی تعاونی اعتبار کارکنان 
اساسنامه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان   اسامی و مشخصات هیئت مدیره تعاونی اعتبار کارکنان 
دستورالعمل نحوه پرداخت وام مسکن تعاونی اعتبار کارکنان   

بسمه تعالی

دستورالعمل اجرائی نحوه اعطای وام قرض الحسنه مسکن به کارکنان وزارت امور اقتصادی ودارائی

به منظور مساعدت در خرید،احداث،تبدیل به احسن وتعمیرات اساسی مسکن مستخدمین رسمی قطعی شاغل در وزارت امور اقتصادی ودارائی، وام قرض الحسنه مسکن براساس مفاد این دستورالعمل به کارکنان واجد شرایط از طریق شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت امور اقتصادی ودارائی پرداخت می گردد.

الف- شرایط عمومی متقاضیان
1- داشتن حداقل 6سال سابقه خدمت رسمی در وزارت امور اقتصادی ودارائی
2- داشتن حداقل 27 سال سن
3- دارا بودن حساب قرض الحسنه مسکن نزد شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت امور اقتصادی ودارائی وقبول ضوابط تعیین شده توسط شرکت مذکور.

ب- امتیاز بندی متقاضیان وام قرض الحسنه مسکن وضعیت هرکدام از متقاضیان وام قرض الحسنه مسکن براساس اطلاعات ثبت شده در رایانه اداره کل کارگزینی بشرح ذیل امتیاز بندی شده وحسب نظر وتصویب کمیته موضوع بند ج این دستور العمل جهت دریافت وام به شرکت تعاونی معرفی میشوند:
1- تاهل    16 امتیاز
2- هر فرزند    4 امتیاز  (حداکثر 12 امتیاز)
3- هرسال خدمت در وزارت امور اقتصادی ودارائی     2 امتیاز  ( حداکثر 50 امتیاز)
4- دارابودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس ودکترا    12 امتیاز
5- دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس    10 امتیاز
6- دارابودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم    7 امتیاز
7- دارابودن مدرک تحصیلی دیپلم وزیر دیپلم    5 امتیاز
8- شاغلین عضو خانواده شهید ومفقودین    1 امتیاز
9- آزادگان به ازاء هرسال اسارت نیم امتیاز    (حداکثر 5 امتیاز)
10- جانبازان به ازاء هر5 درصد نیم امتیاز    ( حداکثر 5 امتیاز)
11- رزمندگان دفاع مقدس که مدت 9ماه متوالی یا 12ماه متناوب درمناطق عملیاتی حضور داشته اند    (حداکثر 3 امتیاز )
تبصره 1: به همسران گرامی شهدای دارای حکم اشتغال در وزارت امور اقتصادی ودارائی درصورت داشتن حساب قرض الحسنه مسکن نزد شرکت تعاونی اعتبار( بند3 الف) ودرصورت تقاضای وام قرض الحسنه مسکن بدون رعایت نوبت وامتیازات فوق وام پرداخت خواهد شد.
تبصره 2: ملاک محاسبه امتیازات بند 8الی 11 مدارک موجود درپرونده کارگزینی خواهد بود.

ج- مرجع تائید امتیازات وتصویب وام قرض الحسنه مسکن مرجع تائید امتیازات متقاضیان وتصویب نوع وام قرض الحسنه مسکن براساس ضوابط این دستورالعمل، درحدود امکانات مالی شرکت(از محل موجودی حسابهای قرض الحسنه مسکن نزد شرکت)، کمیته ای مرکب از مدیرکل رفاه وتعاون وزارتخانه، هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت امور اقتصادی ودارائی خواهد بود. محل دبیرخانه کمیته شرکت تعاونی اعتبار ودبیر کمیته مدیرعامل شرکت مذکور میباشد.
تبصره: کمیته میتواند درصورت نیاز دراستانها دارای کمیته فرعی مرکب از مدیرکل اقتصاد ودارائی استان وهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار کارکنان اقتصاد ودارائی استان باشد.

د- سهمیه انواع وام قرض الحسنه مسکن ونحوه توزیع آن
1- سهمیه وام قرض الحسنه مسکن برحسب موجودی حسابهای قرض الحسنه مسکن کارکنان مرکز وهراستان بعلاوه اقساط برگشتی مربوط به وام گیرندگان مرکز وهراستان بصورت ماهانه تعیین وتوسط دبیر کمیته موضوع بند ج این دستورالعمل به مدیران کل استان ومرکز ابلاغ میشود.
2- سهمیه وام قرض الحسنه مسکن مرکز واستانها براساس مصوبات کمیته موضوع بند ج این دستورالعمل قابل پرداخت است.
3- از کل موجودی حسابهای قرض الحسنه مسکن کارکنان مرکز وهر استان معادل 60درصد برای متقاضیان فاقد مسکن( ازسال 1377 به بعد) و20درصد برای تبدیل به احسن و20درصد برای متقاضیان تعمیرات اساسی واحد مسکونی ملکی تعیین میشود.
تبصره 1: منظور از واحد مسکونی ملکی عبارت است از واحد مسکونی بنام متقاضی، همسر متقاضی که دارای سند مالکیت رسمی ویا سند مالکیت طبق عرف محل باشد.
تبصره 2: وام تبدیل به احسن به شرط وجود اعتبار وپس از متقاضیانی که ابلاغ وام بابت خرید واحداث وتعمیرات اساسی دریافت نمایند، قابل پرداخت خواهد بودوقبل از آن قابل پرداخت نیست.

ه- انواع وام قرض الحسنه مسکن ومدارک لازم
1- برای متقاضیان فاقد مسکن
متقاضیان فاقد مسکن میتوانند متقاضی وام خرید، احداث ویا پروژه تعاونی مسکن که درآن تعاونی عضویت دارند باشند. 1-1 مدارک لازم جهت خرید واحد مسکونی
1- تصویر سند مالکیت2- تصویر پایانکار شهرداری 3- بیع نامه
2-1 مدارک لازم جهت احداث واحد مسکونی
1- تصویر سند مالکیت زمین بنام متقاضی 2- تصویر مجوز احداث شهرداری 3-1 مدارک لازم جهت پروژه تعاونی مسکن
1- نامه تعاونی مسکن مبنی برعضویت ودارا بودن امتیاز یک واحد مسکونی متقاضی از پروژه 2- تصویر مجوز احداث شهرداری
2- برای متقاضیان تبدیل به احسن متقاضیان تبدیل به احسن میتوانند متقاضی وام خرید مجدد، پروژه تعاونی مسکن، تخریب وتجدید بنا واحد مسکونی ویا توسعه واحد مسکونی ملکی خود، همسر ویا فرزندان تحت تکفل خود باشند.
1-2 مدارک لازم جهت خرید مجدد
1- تصویر قولنامه وسند مالکیت فروش واحد مسکونی2- تصویر قولنامه وسند مالکیت وپایانکار شهرداری واحد مسکونی خریداری
2-2 مدارک لازم جهت پروژه تعاونی مسکن
1- تصویر قولنامه وسند مالکیت فروش واحد مسکونی 2- نامه شرکت تعاونی مسکن مبنی برعضویت ودارا بودن امتیاز در پروژه 3-2 مدارک لازم جهت تخریب وتجدید بنا
1- تصویر سند مالکیت 2- تائیدیه تخریب واحد مسکونی 3- مجوز احداث از شهرداری
4-2 مدارک لازم جهت توسعه واحد مسکونی ملکی
1- تصویر سند مالکیت 2- مجوز توسعه از شهرداری
3- برای متقاضیان وام تعمیرات اساسی واحد مسکونی ملکی ارائه تصویر سند مالکیت وتائید تعمیرات لازم از طرف نماینده کمیته موضوع بند ج این دستورالعمل کفایت می کند.

و- مبلغ وشرایط پرداخت انواع وام قرض الحسنه مسکن
1- مبلغ وام برای خرید، احداث، پروژه تعاونی مسکن و تبدیل به احسن معادل سی میلیون ریال ومبلغ وام تعمیرات اساسی معادل ده میلیون ریال تعیین میشود.
2- کمیته موضوع بند ج این دستورالعمل می تواند به اعضای فاقد مسکن پروژهای تعاونی مسکن کارکنان که دارای اولویت امتیازی نیستند، به صورت خارج ازنوبت تاحداکثر بیست میلیون ریال برای هر عضو پرداخت نماید.
3- وام مصوب برای خرید یا خرید مجدد واحد مسکونی طی چک تضمینی بانکی دروجه متقاضی وام در محل دفترخانه اسناد رسمی وپس از ثبت وانتقال قطعی ملک بنام وام گیرنده، جهت پشت نویسی دروجه فروشنده تحویل وام گیرنده میشود.
4- وام مصوب برای احداث وتخریب وتجدید بنا واحد مسکونی درسه مرحله( پس از پایان شناژاول، پس از پایان شناژدوم وپس از پایان سفت کاری) ودر هر مرحله یک سوم وام مصوب در وجه وام گیرنده پرداخت می شود.
5- وام مصوب برای پروژه های تعاونی مسکن کارکنان، درسه مرحله( پس از پایان شناژاول، پس از پایان شناژدوم وپس از پایان سفت کاری) ودر هر مرحله یک سوم وام مصوب بنام وام گیرنده بحساب شرکت تعاونی مسکن مربوط واریز می گردد.
6- وام مصوب برای توسعه واحد مسکونی درسه مرحله بسته به نوع توسعه، توسط کمیته موضوع بند ج این دستورالعمل حسب مورد تعیین ودر وجه وام گیرنده پرداخت میشود.
7- وام مصوب برای تعمیرات اساسی واحد مسکونی در دومرحله ومتناسب با پیشرفت کار پس ازتائید کمیته موضوع بند ج در وجه وام گیرنده پرداخت میگردد.

ز- مدت بازپرداخت کارمزد وتضمین بازپرداخت وام قرض الحسنه مسکن
1- مدت بازپرداخت وام قرض الحسنه مسکن برای خرید،احداث، تبدیل به احسن وپروژه های تعاونی مسکن حداکثر 15سال وبرای وام تعمیرات اساسی واحد مسکونی حداکثر 5 سال می باشد.
2- کارمزد وام قرض الحسنه مسکن معادل یک درصد وام طبق فرمول ذیل برای کل مدت بازپرداخت محاسبه وبطور مساوی به اقساط ماهانه اضافه میشود. 24*100/ ( 1+ مدت بازپرداخت( به ماه)*نرخ کارمزد* مبلغ وام) = مبلغ کارمزد
3- درصورت بازپرداخت وامهای خرید، احداث، تبدیل به احسن وپروژه های تعاونی مسکن درمدت کمتر از 15سال و وام تعمیرات اساسی واحد مسکونی در در مدت کمتر از 5سال به ازای هر سال معادل یک دهم درصد از نرخ کارمزد کسر میگردد و چنانچه باقیمانده وامهای با مدت بازپرداخت 15ساله درمدت کمتر از 5 سالووام تعمیرات اساسی واحد مسکونی در مدت کمتر از 2 سال بطور یکجا بحساب شرکت تعاونی اعتبار ئاریز وتسویه حساب شود، کل کارمزد دریافتی مسترد خواهد شد. حکم این بند درمورد کسانیکه قبلا وام دریافت نموده اند نیز ار تاریخ اجرای این دستورالعمل نافذ است.
4- وام گیرنده میبایستی فرم اجازه کسر اقساط وام دریافتی ازحقوق ومزایای خود را که توسط شرکت تعاونی اعتبار به وی ارائه میشود، تکمیل وامضاء نماید ومیبایستی تعهد نماید که همواره تا پایان اقساط وام دریافتی جمع اقساط وامهای مکسوره( ازمنابع مختلف) از حقوق ومزایای وی، بیشتر از 60درصد حقوق ومزایای دریافتی نشود.
5- وام گیرنده میبایستی برابر ضوابط مصوب مجمع عمومی شرکت تعاونی اعتبار به شرکت اجازه عقد قرارداد بیمه اعتباری( تامین آتیه) بدهد ومبلغ مربوط را جهت تضمین بازپرداخت پس از فوت واز کارافتادگی دائمی توسط طرف قرارداد، پرداخت نماید.
6- وام گیرنده میبایستی به منظور تضمین بازپرداخت وام دریافتی( غیراز تعهدات قرارداد موضوع بند5)، واحد مسکونی خریداری را درمورد خرید وخرید مجدد وواحد مسکونی توسعه داده شده را درمورد وام توسعه وواحد مسکونی تعمیرشده را درمورد وام تعمیرات تا مبلغ اصل وام وکارمزد متعلقه در رهن شرکت تعاونی اعتبار بگذارد.
7- وام گیرنده میبایستی بمنظور تضمین بازپرداخت وام دریافتی( غیر از تعهدات قرارداد موضوع بند5)، در مورد احداث واحد مسکونی، زمین محل احداث ودرمورد تخریب وتجدید بنا، واحد مسکونی مربوط را تامبلغ اصل وام و کارمزد متعلقه قبلا در رهن شرکت تعاونی اعتبار بگذارد.
8- شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان میبایستی ضمن تعهد عدم استرداد مبلغ وام واریزی بحساب آنها، به وام گیرنده وعدم موافقت با نقل وانتقال امتیاز واحد مسکونی وام گیرنده ویا واحد مسکونی در هر مرحله ای از کار به غیر، ترتیبی اتخاذ نمایند که پس از آماده شدن سند مالکیت واحد مسکونی وام گیرنده، واحد مسکونی مربوط تا مبلغ اصل وکارمزد وام دریافتی در رهن شرکت تعاونی اعتبار گذاشته شود.
9- متقاضیانی که قصد خرید واحد مسکونی وام دار دارند می بایستی قبلا مطمئن شوند که بانک مربوط که واحد مسکونی در رهن اوست با رهن مشترک واحد مسکونی موافقت دارد زیرا درهرحال شرکت تعاونی اعتبار مجاز به قبول خرید از نوع وکالتی وامثالهم نمی باشد.
10- متقاضیانی که قصد خرید واحد مسکونی طبق عرف محل( به تائید کمیته موضوع بندج)، دارند می بایستی ضمن قید" دررهن بودن واحد مسکونی در مدت بازپرداخت وام" در سند نقل وانتقال وثبت آن در دفتر خانه، نسبت به سپردن سفته معادل اصل وکارمزد وام دریافتی با تضمین یکی از کارکنان رسمی قطعی نزد شرکت تعاونی اعتبار، اقدام نمایند. بدیهی است در صورت انتقال واحد مسکونی به غیر بلافاصله دین به حال تبدیل شده ویکجا وصول خواهد شدودر اینصورت وام گیرنده مشمول بند 3 نخواهد شد.
11- هر گونه نقل وانتقال واحدهای مسکونی در رهن شرکت تعاونی اعتبار فقط با اجازه کمیته موضوع بند ج این دستورالعمل وپس از تسویه حساب کامل وام دریافتی مجاز است ودراینصورت وام گیرنده مشمول بند 3 نخواهد شد.

ح- سایر مقررات
1- در صورتیکه زوجین هردو مستخدم رسمی قطعی شاغل در وزارت امور اقتصادی ودارائی باشند، هریک از آنها با داشتن شرایط لازم واولویت می توانند بطور مستقل یا مشترک از وام قرض الحسنه مسکن موضوع این دستور العمل استفاده نمایند ودرصورت مصرف وام دریافتی برای واحد مسکونی مشترک، دررهن گرفتن واحد مسکونی مشترک معادل مبلغ اصل وکارمزد هر دووام مجاز است ولی در صورتیکه یکی از زوجین بعدا حائز شرایط و اولویت امتیازی شود نیز می تواند به طور مستقل یا خرید سه دانگ از واحد مسکونی همسر خود که قبلا از وام استفاده نموده اقدام ومعادل اصل وکارمزد وام دریافتی واحد مسکونی مستقل یا مشترک در رهن شرکت گذاشته شود.
2- در صورتیکه به علل اخراج، استعفا، بازخریدی ویا انفصال دائم ازخدمت دولتی رابطه استخدامی وام گیرنده با وزارت امور اقتصادی ودارائی قطع شود از تاریخ قطع ارتباط مانده بدهی مستهلک نشده به دین حال تبدیل ووصول خواهد شد.
3- امتیاز تاهل به خانمهای مجرد بالای 40سال وآقایان مجرد بالای 45 سال تعلق می گیرد.
4- کسانیکه که همسرشان دارای وام مسکن از یکی از بانکها باشدویا عضو شرکت تعاونی مسکن فعال وزارتخانه ویا سازمان دیگریست، درمورد خرید چک وام در محل دفترخانه اسناد رسمی در وجه همسر ایشان ظهرنویس وتوسط وی در وجه فروشنده مجددا ظهرنویس وتحویل می شود ودرمورد احداث اعم از اینکه در زمین ملکی وام گیرنده یا همسرش باشد یاتوسط شرکت تعاونی مسکن احداث شود نیز نسبت به پیشرفت کار فیزیکی، وام مطابق ضوابط این دستورالعمل حسب مورد پرداخت می شود. لازم است کسانیکه قصد استفاده از این بند درمورد قبول تعهدات موضوع بند(ز-8) این دستورالعمل از طرف تعاونی مسکن مربوط اطمینان حاصل نمایند.
5- متقاضیانی که وام آنها ابلاغ می گردد درصورت نیاز می توانند نسبت به درخواست 50درصد وام مصوب خود جهت افتتاح حساب پس انداز مسکن در یکی از بانکها که رهن مشترک را بپذیرد بنمایند. شرکت می بایستی با هماهنگی با بانک مربوط ترتیبی اتخاذ نماید که برای اینگونه متقاضیان حساب پس انداز مسکن افتتاح ودفترچه حساب را درمحل شرکت تازمان فرارسیدن نوبت وام گیرنده نگهداری نماید. بقیه وام قرض الحسنه مسکن پس از انجام معامله حسب نوع وام طبق ضوابط این دستورالعمل پرداخت می شود.
6- برای کسانیکه با درخواست خود در دیگر وزارتخانه ها وموسسات دولتی مامور بخدمت می شوند، حساب قرض الحسنه مسکن موضوع این دستورالعمل افتتاح نمی شود ولی افتتاح حساب برای کسانیکه بنابه ضرورت وتصمیم وزارتخانه، به دیگر وزارتخانه ها وموسسات دولتی مامور می شوند مانعی ندارد. حکم این بند در مورد مامورین خدمت دردفتر مقام معظم رهبری نافذ نیست.
7- دراجرای این دستورالعمل معاون اداری ومالی وزارتخانه می تواند تفاهمنامه ای را که در برگیرنده تعهدات شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت امور اقتصادی ودارائی و وزارتخانه باشد را باشرکت مزبور منعقد نماید.
8- هرگونه تغییر ویا موارد پیش بینی نشده در این دستورالعمل منوط به پیشنهاد کمیته موضوع بند ج وتائید معاون اداری ومالی وزارتخانه می باشد.
9- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل قبلی لغو می گردد.


تاریخ بروز رسانی: چهارشنبه 15 اسفند 1386  ساعت: 13:01