پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی
سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
  در حال بار گزاری...
 نتایج آزمون
Print PageEmail Page
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120405
مهدی
زارعی
تبریز
2
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120295
اکبر
کاشفیان غازانی
تبریز
3
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120271
توحید
اسرافیل پور
تبریز
4
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120440
حسن
ابراهیم پور
تبریز
5
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120738
اکبر
فتحی ابللو
تبریز
6
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21121034
علی
زارعی
تبریز
7
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120024
حسن
عزیزی بنه کاغی
تبریز
8
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120015
علی
بابازاده
تبریز
9
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120279
ایوب
احمدزاده مقدم سعدآبادی
تبریز
10
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120076
عباس
فرجی
تبریز
11
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120480
عباس
تاروریردی پور
تبریز
12
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120387
اباصلت
داد روان نوجه ده
تبریز
13
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120435
محسن
ساویز
تبریز
14
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120942
حبیب
سعید مشیر آباد
تبریز
15
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120328
مجید
غفاری لک
تبریز
16
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120326
امیر
خلیلی
تبریز
17
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120681
یاشار
عطازاده
تبریز
18
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120609
افشین
کتابفروش بدری
تبریز
19
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120648
داریوش
ثنائی حاجی خواجه لو
تبریز
20
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120578
جعفر
نصیرخواجو
تبریز
21
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120391
سیف اله
سیفی سرای
تبریز
22
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120139
خسرو
گرامی
تبریز
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120690
بهنام
صیامی
جلفا
2
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120741
سیف اله
علی پور مارقشه
جلفا
3
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120323
آیدین
نیک رو
جلفا
4
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120619
مقصود
احتمالی ذال
جلفا
5
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120669
حجت
جعفر قلی زاده
جلفا
6
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120100
رضا
سلیمی چنار
جلفا
7
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120813
محمد
رهبر
جلفا
8
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120095
اکبر
صفرزاده
جلفا
9
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120692
مالک
صفاری
جلفا
10
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21121023
اصغر
آذرکسب
جلفا
11
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120723
ناصر
پوررعدی گرگری
جلفا
12
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120120
محمد
نجف زاده
جلفا
 
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120497
رامین
نامورعباسعلیلو
ورزقان
2
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120686
عیسی
سجودی
ورزقان
3
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120794
محمد
صدری
ورزقان
4
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120286
یونس
عابدی بهربیگ
ورزقان
5
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120519
حسین
بهاری خواجه
ورزقان
6
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120868
احد
ارحمی خواجه
ورزقان
 
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120084
محمد
ناصری
مرند
2
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120511
احمد
فضلعلی لیوار
مرند
3
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120214
صمد
غلامرضائی
مرند
4
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120771
حسین
علیی
مرند
5
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120722
مسعود
هرزندی
مرند
 
 
 
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120140
مجید
ذاکر حسینی
اهر
2
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120683
مصطفی
خرم
اهر
3
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120138
حسن
عبداله زاده
اهر
4
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120721
احمد
حسین پور
اهر
5
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21121048
مهران
علیپور
اهر
 
 
 
 
 
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120884
فرامرز
ذوالفیان
میانه
2
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120746
علی
محمدزاده
میانه
3
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120685
داود
شیخی
میانه
4
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21121044
امیر
خانعلی پور
میانه
 
 
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120610
غلامحسن
سجادی
سراب
2
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120222
محمدرضا
موذنی آغمیونی
سراب
3
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120943
سعید
متفحص
سراب
 
 
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120154
یونس
نیک منش خواجه
هریس
2
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120580
حمید
کباری کورعباسلو
هریس
3
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21121038
ابراهیم
کرم دوان
هریس
 
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
2110004
اکبر
مختاری
مهربان
2
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120846
ابراهیم
علی محمدی اصل
مهربان
3
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120594
علیرضا
احدزاده
مهربان
 
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120180
حسین
صحی اسکوئی
ایلخچی
2
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120400
مجتبی
پورعلی
ایلخچی
3
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120876
نیما
قاسم نژاد مقدم
ایلخچی
 
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120232
اصغر
حمزه ئی
هشترود
2
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120447
بهرام
نباتی
هشترود
 
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120505
علی
فرجیان
صوفیان
2
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120622
مهدی
حداد جدیدی
صوفیان
 
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120342
یاور
نجفی
تیکمه داش
2
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21121028
محمد
علی شریفیان
تیکمه داش
 
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120380
رضا
سیدی آبریز
بستان آباد
 
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21121012
موسی
دلنواز
آذرشهر
 
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21121035
آلهویردی
صمدی عباسی
گاوگان
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120869
آیدین
وجودی مولان
کلیبر
 
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120759
وحید
رزمی
شبستر
 
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120240
اسلام
قربانی سیاهی ممقانی
ممقان
 
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
مامور تشخیص مالیات
آذربایجان شرقی
21120499
مهدی
میرزایی
چاراویماق
 
 
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف
نام آزمون
شرح بازه جمعیتی
کد داوطلبی
نام
نام خانوادگی
محل مورد تقاضا
1
کارشناس سخت افزار رایانه
آذربایجان شرقی
31120001
محمد
شاه نظری
تبریز
 

تاریخ بروز رسانی: پنجشنبه 22 مهر 1389  ساعت: 10:26